Úvod  >>  Časté otázky

Časté otázky

Tu nájdete prehľad najčastejšie kladených otázok a odpovede na ne

Poskytnutie financovania
Aké doklady potrebujem?

- vyplnenú žiadosť o financovanie spolu s dotazníkmi:

 

  C1 (Dotazník základných informácií o firme)

  A2 (Prehľad o dlhodobých záväzkoch)
  v prípade poľnohosp. org. aj dotazník C2 (Poľnohospodárske organizácie)

 

- výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) / kópia aktuálneho živnostenského listu / koncesnej listiny /            osvedčenia o evidencii SHR (originál k nahliadnutiu)
- občiansky preukaz osôb oprávnených k podpisovaniu
- osvedčenie o registrácii platcu DPH (originál k nahliadnutiu)
- výpis z bežného účtu z posledného dňa za predchádzajúce 2 mesiace
- fotokópia daňového priznania vrátane výkazov k nemu priložených za posledné 2 uzatvorené roky
- výkaz ziskov a strát, súvaha (podvojné účtovníctvo)
- výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo)


- výkazy o hospodárení za aktuálny kalendárny rok

- proforma faktúra od dodávateľa, príp. Kúpna zmluva s dodávateľom
- v prípade dotácií zaregistrovanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci SOP, príp. kópiu zmluvy s platobnou agentúrou

Zmeny v zmluvách
Ako postupovať, ak chcem predčasne splatiť zmluvu?

Zmluvu ukončíme na základe vyplnenej žiadosti, ktorú je potrebné zaslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na adresu centrály spoločnosti. 

e-mail: info@sslovensko.sk

 

Čo robiť, ak chcem upraviť splátkový kalendár?

Informácie, ako postupovať, nájdete tu

Ako prevediem zmluvu na nového klienta?

Postup pri prevode zmluvy na nového klienta, nájdete tu

Úhrady splátok
Ako a kde môžem uhradiť splátku?

Uhradiť splátku je možné na ktorýkoľvek z našich účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK41 0900 0000 0001 7626 1263

Tatra banka, a.s., IBAN: SK85 1100 0000 0026 2704 3572

Uvádzajte prosím správny variabilný symbol = číslo leasingovej / úverovej zmluvy.

Čo robiť, keď mám problém so splácaním?

V prípade problémov s úhradami splátok a iných poplatkov, je dôležité kontaktovať pracovníka oddelenia správy, ktorý Vám poskytne informácie ohľadom riešenia Vášho problému.

Tel. kontakt:

02/48 26 94 65; 02/48 26 94 68

<< späť