Úvod  >>  Časté otázky

Časté otázky

Najčastejšie otázky v súvislosti s prechodom zmlúv k úverom a k finančnému lízingu z S Slovensko, s.r.o. do SLSP, a.s.:

V súvislosti s DPH k finančnému lízingu:

 - Zaslané oznámenie nie je daňový doklad,chýba nám DIČ SLSP IČ DPH.

 

Zaslané oznámenie je možné považovať za daňový doklad a DIČ ako aj IČ DPH SLSP, a.s. je uvedený na stránke https://www.slsp.sk/sk/informacie-o-banke/o-banke/identifikacne-udaje-o-banke
IČO: 00 151 653
DIČ: 2020411536
IČ DPH: SK7020000262 

 

- Dostaneme nový splátkový kalendár zo SLSP ?


Nie, ostáva pôvodný splátkový kalendár ako bol zasielaný z S Slovensko, pričom ostávajú zachované aj poradové čísla splátok podľa Splátkového kalendára.


- Ako evidovať úhrady splátok v účtovníctve, so starým alebo s novým variabilným symbolom, keďže platíme na základe starého splátkového kalendára ?


Splátky je potrebné evidovať už pod novým variabilným symbolom.


- Aké údaje zadávať do kontrolných výkazov vo vzťahu k Finančnému úradu od splátky uhrádzanej už pod novým variabilným symbolom ?


Do kontrolného výkazu pre DPH je potrebné uvádzať nový variabilný symbol, nasleduje lomítko a za lomítko sa uvedie trojčíslo, predstavujúce poradie splátky podľa splátkového kalendára.
Napr.: VS: 8000123 splátka č.018, tak DPH číslo faktúry v kontrolnom výkaze (reporte) je: 8000123/018.

 

Všeobecné: 

 - Ako sa stavia SLSP, a.s. k pohľadávkam, ktoré máme prenesené z úverového / lízingového vzťahu so S Slovensko, s.r.o. ?


SLSP, a.s. plne rešpektuje zmluvný vzťah uzatvorený medzi klientom a S Slovensko, s.r.o.; vo vzťahu prevzatia úverov a finančného lízingu do SLSP a.s. nedochádza k žiadnym zmenám. 

 

- Mám viac úverov, prečo musí mať každý úver iné číslo účtu? Je náročné zadávať toľko čísiel do IB každý mesiac.


Každý úver má vlastný úverový účet a v prípade ak má klient viacero úverov, tak je potrebné hradiť každý úver na zvlášť úverový účet. Z hľadiska prácnosti ide o obdobné riešenie, lebo S Slovensko malo pre každý úver zvlášť variabilný symbol, to znamená počet platieb ostal rovnaký - pre každý úver som musel zadávať zvlášť platbu pod iným VS.
Ako zjednodušiť úhrady splátok - zriadiť si trvalý príkaz vo svojej banke alebo otvoriť si bežný účet v SLSP, z ktorého banka si bude automaticky hradiť všetky splátky - prepošlem na bežný účet celkový balík peňazí bez udania akýchkoľvek platobných inštrukcií a banka zabezpečí správne inkaso platieb z daného účtu. Pre otvorenie si bežného účtu alebo pre zriadenie súhlasu inkasa z bežného účtu môžete kontaktovať svojho poradcu v SLSP.

 

<< späť