Úvod  >>   Časté otázky  >>   Poskytnutie financovania  >>  Aké doklady potrebujem?

Aké doklady potrebujem?

- vyplnenú žiadosť o financovanie spolu s dotazníkmi:

 

  C1 (Dotazník základných informácií o firme)

  A2 (Prehľad o dlhodobých záväzkoch)
  v prípade poľnohosp. org. aj dotazník C2 (Poľnohospodárske organizácie)

 

- výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) / kópia aktuálneho živnostenského listu / koncesnej listiny /            osvedčenia o evidencii SHR (originál k nahliadnutiu)
- občiansky preukaz osôb oprávnených k podpisovaniu
- osvedčenie o registrácii platcu DPH (originál k nahliadnutiu)
- výpis z bežného účtu z posledného dňa za predchádzajúce 2 mesiace
- fotokópia daňového priznania vrátane výkazov k nemu priložených za posledné 2 uzatvorené roky
- výkaz ziskov a strát, súvaha (podvojné účtovníctvo)
- výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo)


- výkazy o hospodárení za aktuálny kalendárny rok

- proforma faktúra od dodávateľa, príp. Kúpna zmluva s dodávateľom
- v prípade dotácií zaregistrovanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci SOP, príp. kópiu zmluvy s platobnou agentúrou

<< späť